PARTNERZY

logo_crm_monoheading.gif

logo_polski_warsztat.gif  

cech_biuro_rachunkowe.jpg

SZUKAJ NA STRONIE

UWAGA! od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Szanowni Państwo,
na podstawie wiadomości otrzymanej od Związku Rzemiosła Polskiego - Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informujemy, że na stronie  https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf opublikowane jest nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1389, ze zm. z 2020r.poz.1830, 1859, 1870, 1960 i2087 oraz z 2021r. poz.92, 202, 283, 366, 448 i 502).
Na podstawie § 2.1. w/w nowego rozporządzenia od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych, w tym m.in. szkół ponadpodstawowych.
Zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej [par.2 pkt.1. ppkt.3)] oznacza to, że uczniowie szkół branżowych I stopnia, będących jednocześnie młodocianymi pracownikami (zawarte umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) na mocy prawa tj. art. 15f ustawy dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255.) są zwolnieni - z obowiązku świadczenia pracy - na okres od 29.03. do 11.04.2021r.
Wyciąg z w/w ustawy
„Art.15f.1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
2.Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2019r. poz.1482, 1622, 1818 i2473 oraz z2020r. poz.278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa wust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”
Wypłata wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie jest obowiązkowa. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy młodocianych pracowników bez względu na formę dokształcania teoretycznego.
Komunikat zamieszczony na stronie MEN; https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka pod tytułem „Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia”

 

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
Wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób
Życzą
Zarząd, Dyrektor oraz Pracownicy
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
Pułtusk, Wielkanoc 2021

 
Życzenia Wigilijne 2020

 

                   Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

                   Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

                   Dlaczego śpiewamy kolędy?

                   Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

                   Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

                   Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

                   Dlatego, żeby sobie przebaczać.

                                                                            x. Jan Twardowski

 

                   Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

                   będą czasem spokoju i szczęścia,

                   radości przeżywanej w gronie najbliższych

                   oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

                   Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką pomyślność

                   I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń

                                                                            Życzą
                                                                            Zarząd, Dyrektor i Pracownicy
                                                                            Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
                                                                            w Pułtusku

 

Szanowni Państwo

Pracodawcy szkolący pracowników młodocianych
Dyrektorzy Szkół Branżowych I0 z klasami wielozawodowymi

informujemy, że w dniu 25 listopada 2020 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się komunikat, informujący m.in. o przywróceniu od 30 listopada 2020 r. praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w TYM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW:

„Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

W związku z powyższym prosimy o poinformowanie pracowników młodocianych, iż z dniem 30 listopada 2020 r. przywrócony został obowiązek świadczenia pracy w celu nauki zawodu. Jednocześnie zwracamy uwagę, że pracownicy młodociani świadczą pracę we wszystkie wolne dni od nauki w szkole – w tym nauki w formie nauczania zdalnego, z zachowanie pięciodniowego tygodnia pracy. Przypominamy, że:

  • Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego do 16 lat nie może bowiem przekraczać 6 godzin, zaś w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę.
  • Do czasu pracy wlicza się czas nauki w pełnym wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych i to niezależnie od tego, czy odbywa się w formie stacjonarnej w szkole, czy w formie nauczania zdalnego.
  • Gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany zapewnić mu przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, która wliczana jest do czasu pracy.
  • Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Pragnę podkreślić, iż zmiana stanowiska MEN, to przede wszystkim efekt energicznych działań podejmowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz zrzeszone Izby Rzemieślnicze i Cechy.

LINK DO KOMUNIKATU:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

STANOWISKO ZRP:

Rzemiosło w czasach drugiej fali pandemii Covid-19 - Problemy i wyzwania oraz oczekiwane rozwiązania.

Z poważaniem
Janusz Borzyński
Dyrektor Biura Cechu

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 5 listopada 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przedłuża na obszarze kraju ograniczenie funkcjonowania m.in. szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i tym samym nakazuje kontynuację edukacji zdalnej do 29 listopada 2020 r. Tym samym na mocy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) pracownicy młodociani których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły pierwszego stopnia są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 29 listopada 2020r.

Na mocy art. 15f ust. 1a ustawy tzw. tarczy, pracownicy młodociani, którzy realizują dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej – dla których pracodawca realizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie, będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

W związku z powyższym prosimy o poinformowanie swoich pracowników młodocianych, że o odwołaniu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy i możliwości kontynuowania pracy w celu nauki będzie ich powiadamiał pracodawca.

Z poważaniem
Janusz Borzyński
Dyrektor Biura Cechu

 

Komunikat  w sprawie ograniczeń
- nauka w rzemiośle z dnia 23.10.2020 r. 

Szanowni Pracodawcy

zatrudniający pracowników młodocianych  w celu nauki zwodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

   Przesyłam do wiadomości i stosowania treść maila, który otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym z ZRP za pośrednictwem naszej Izby Rzemieślniczej.

   Jednocześnie informuję, że w imieniu wszystkich zrzeszonych w naszym Cechu pracodawców szkolących podejmiemy wszelkie możliwe działania w celu wyłączenia z przedstawionego niżej ograniczenia uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Taki zapis widniał w rozporządzeniu MEN z 16.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który niestety został wymazany z ogłoszonego dzisiaj tekstu ustawy.

   Ponadto informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne w zakładce aktualności dostępny jest komunikat dot. przedmiotowej sytuacji.
Ze swej strony przepraszam, za błędy, które wkradły się do poprzedniego maila, a powstały w trakcie przenoszenia tekstu do skrzynki nadawczej.

Z poważaniem
Janusz Borzyński
Dyrektor Biura Cechu

Izba Rzemieślnicza Wszystkie

Komunikat  w sprawie ograniczeń  - nauka zawodu w rzemiośle

Szanowni Państwo,

   W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu.

   Młodociani  pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) -  zgodnie z art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374  ze zm.) są zwolnieni obowiązku świadczenia pracy.

   Ograniczenia obejmą  okres  od  soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

   Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego  zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

   Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem
Jolanta Kosakowska
Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej
Związku Rzemiosła Polskiego

 

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Szanowni Państwo,

W ślad za informacją przekazaną przez Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników bez konieczności uzyskiwania zgody od młodocianych i ich rodziców/opiekunów prawnych

W związku z powyższym od dnia 29 czerwca 2020 r. wszyscy pracownicy młodociani I, II i III roku nauki obowiązani są do powrotu do swoich zakładów pracy, przy czym  Pracodawcy winni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach wypoczynkowych.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami  Art. 2002. Kodeksu Pracy:

§ 3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin. 

Art. 205.

§ 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.

§ 2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

§ 3.  Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Komunikat MEN znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

Z poważaniem

Z up. Dyrektora Biura Cechu
Janusza Borzyńskiego

/-/ Dorota Borucka

 

CO DALEJ PO SZKOLE PODSTAWOWEJ!!!

Szanowni Uczniowie – absolwenci Szkoły Podstawowej!

Szanowni Rodzice!

Aktualnie wszyscy uczniowie kl. VIII stoją przed wyborem kolejnego etapu edukacji. Przed tak ważnymi decyzjami pojawia się szereg pytań: Jaką szkołę wybrać? Czym się kierować? Gdzie szukać informacji?

Chcąc odpowiedzieć na te pytania proponujmy – niezwykle atrakcyjną w wielu krajach Europy Zachodniej – naukę zawodu w rzeczywistych warunkach u wybranego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz dokształcanie teoretyczne w Branżowej Szkole I stopnia.

Aby pomóc uczniom i rodzicom znalezienie pracodawcy spełniającego warunki do nauczania zawodu pracowników młodocianych – pracodawca powinien posiadać wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne oraz być zrzeszony w Cechu – publikujemy listę takich pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Jednocześnie informujemy, że każdy młodociany zainteresowany nauką zawodu u pracodawcy winien czytelnie wypełnić kartę informacyjną i po uzyskaniu zgody od wybranego pracodawcy (Pracodawca potwierdza wyrażenia zgody podpisem i pieczątką zakładu na wypełnionej karcie zgłoszenia).

Wypełnioną i podpisaną przez ucznia i Rodzica/opiekuna prawnego ucznia Kartę należy niezwłocznie dostarczyć do Biura Cechu celem ustalenia dalszej procedury wynikającej z wybranego zawodu oraz wieku młodocianego.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych, informacji wszystkich zainteresowanych zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. do Biura naszego Cechu w Pułtusku.

KARTA ZGŁOSZENIA z klauzulą RODO Wykaz pracodawców szkolących z CRRiP Pułtusk stan na 1.06.2020

 
 
wielkanoc_2020_zyczenia.png
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 17