cech_biuro_rachunkowe.jpg
NOWY FACH - MANICURE I STYLIZACJA PAZNOKCI Drukuj

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Manicure i stylizacja paznokci” dla 64 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-411/09 pt. „Jesteś bez pracy? Nowy fach masz – jak na tacy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie „Manicure i stylizacja paznokci” w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-411/09 pt. „Jesteś bez pracy? Nowy fach masz – jak na tacy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 07.04.2011r. do 19.10.2011r., tj. zgodnie z załączonym harmonogramem – załącznik nr 4 do Specyfikacji
 4. Warunki udziału:
  1. Zaakceptowanie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi szkolenia w zakresie ,,Manicure i stylizacja paznokci”.
  2. Złożenie wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Manicure i stylizacja paznokci” następujących załączników (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
   • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument wystawiony nie wcześniej, niż sześć miesięcy  przed upływem terminu składania dokumentów.
   • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
   • Wykazu osób i/lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (kserokopię świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły). Nie należy dołączać wszystkich dokumentów posiadanych przez poszczególnych wykładowców, które nie mają związku z przedmiotem zamówienia) - załącznik nr 3 do Specyfikacji. Należy wskazać wykładowców prowadzących poszczególne tematy zajęć praktycznych i teoretycznych (wykładowcę należy połączyć z tematem zajęć).
   • Zaakceptowanego załącznika nr 4 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Manicure i stylizacja paznokci” stanowiącego Założenia organizacyjne określającym sposób realizacji szkolenia „Manicure i stylizacja paznokci” (liczba godzin, liczebność grup, zakres tematyczny, metodyka nauczania) oraz Plan nauczania (treść tematów nauczania, rozkład zajęć).
   • Oświadczenia stanowiące załącznik nr 5 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Manicure i stylizacja paznokci” o wykonaniu usługi zgodnie ze Specyfikacją dotyczącą wykonania usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie ,,Manicure i stylizacja paznokci”.

    Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.|
 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferty należy składać w sposób wskazany w Specyfikacji.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2011 r. o godz. 09.00.
  3. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień wpływu oferty do biura Cechu  Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, ul. Świętojańska 16, 06-100 Pułtusk.

Specyfikacja dotycząca wykonania usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie ,,Manicure i stylizacja paznokci” do pobrania doc tutaj.

Załaczniki:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »