cech_biuro_rachunkowe.jpg
GRUNT TO NOWE KWALIFIKACJE - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Drukuj

 plakat_gtnk_225x320

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Operator wózka widłowego" dla 42 uczestników projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" POKL.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Operator wózka widłowego" w ramach projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 17.05.2010 r. do 14.03.2011 r., tj. zgodnie z załączonym harmonogramem
 4. Warunki udziału:
  1. Zaakceptowanie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Operator wózka widłowego”.
  2. Złożenie wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Operator wózka widłowego” następujących załączników (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
   • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument wystawiony nie wcześniej, niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów.
   • Wykazu osób i/lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (kserokopię świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły). Nie należy dołączać wszystkich dokumentów posiadanych przez poszczególnych wykładowców, które nie mają związku z przedmiotem zamówienia) - załącznik nr 3 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi szkoleniowej w zakresie ,,Operator wózka widłowego”. Należy wskazać wykładowców prowadzących poszczególne tematy zajęć praktycznych i teoretycznych (wykładowcę należy połączyć z tematem zajęć).
   • Zaakceptowanego załącznika nr 4 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi szkolenia w zakresie ,,Operator wózka widłowego” stanowiącego Założenia organizacyjne określające sposób realizacji szkolenia „Operator wózka widłowego” (liczba godzin, liczebność grup, zakres tematyczny, metodyka nauczania) oraz Plan nauczania (treść tematów nauczania, rozkład zajęć).
   • Oświadczenia, że Wykonawca zagwarantuje zaplecze techniczne zapewniające prawidłową realizację szkolenia.
   • Oświadczenia Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomiczno – finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
   • Oświadczenia stanowiące załącznik nr 5 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Operator wózka widłowego” o wykonaniu usługi zgodnie ze Specyfikacją dotyczącą wykonania usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie ,,Operator wózka widłowego”.

 5. Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.
 6. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferty należy składać w sposób wskazany w Specyfikacji.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2010 r. o godz. 09.00.
  3. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień wpływu oferty do biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, ul. Świętojańska 16, 06-100 Pułtusk.

 

Pełny tekst wraz ze specyfikacją dostępny jest do pobrania  tutaj .

W załączeniu:

 • Specyfikacja dotycząca wykonania usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie ,,Operator wózka widłowego” wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5

 

Załaczniki:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »