cech_biuro_rachunkowe.jpg
GRUNT TO NOWE KWALIFIKACJE - KURS PRAWA JAZDY KAT. C Drukuj

 plakat_gtnk_225x320

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Kurs prawa jazdy kat. C" dla 42 uczestników projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" POKL.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Kurs prawa jazdy kat. C" w ramach projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 10.05.2010r. do 02.03.2011r., tj. zgodnie z załączonym harmonogramem
 4. Warunki udziału:
  1. Zaakceptowanie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Kurs prawa jazdy kat. C”.
  2. Złożenie wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Kurs prawa jazdy kat. C” następujących załączników (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
   • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument wystawiony nie wcześniej, niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów.
   • Wykazu osób i/lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (kserokopię świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły). Nie należy dołączać wszystkich dokumentów posiadanych przez poszczególnych wykładowców, które nie mają związku z przedmiotem zamówienia) - załącznik nr 3 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Kurs prawa jazdy kat. C”. Należy wskazać wykładowców prowadzących poszczególne tematy zajęć praktycznych i teoretycznych (wykładowcę należy połączyć z tematem zajęć).
   • Zaakceptowanego załącznika nr 4 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Kurs prawa jazdy kat. C” stanowiącego Założenia organizacyjne określające sposób realizacji szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. C” (liczba godzin, liczebność grup, zakres tematyczny, metodyka nauczania) oraz Plan nauczania (treść tematów nauczania, rozkład zajęć).
   • Oświadczenia, że Wykonawca zagwarantuje zaplecze techniczne zapewniające prawidłową realizację szkolenia.
   • Oświadczenia Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomiczno – finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
   • Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia usługi w zakresie ,,Kurs prawa jazdy kat. C” o wykonaniu usługi zgodnie ze Specyfikacją dotyczącą wykonania usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie ,,Kurs prawa jazdy kat. C”.

 5. Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.

 6. Miejsce oraz termin składania ofert:
  • Oferty należy składać w sposób wskazany w Specyfikacji,
  • Termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2010 r. o godz. 09.00,
  • Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień wpływu oferty do biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, ul. Świętojańska 16, 06-100 Pułtusk.

 

Pełny tekst wraz ze specyfikacją dostępny jest do pobrania  tutaj.

 

W załączeniu:

 • Specyfikacja dotycząca wykonania usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie ,,Kurs prawa jazdy kat. C” wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5

 

Załaczniki:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »