PARTNERZY

logo_crm_monoheading.gif

logo_polski_warsztat.gif  

cech_biuro_rachunkowe.jpg
NIE SIEDŹ W DOM ZAŁAMANY - SZKOLENIE OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Drukuj
10.11.2009.

 

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Operator wózka widłowego" dla 56 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. "Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL.
 2. Przedmiot zamówienia:
  • Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Operator wózka widłowego" w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. "Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy", realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 07.12.2009 r. do 21.12.2010 r.
 4. Warunki udziału:
  • Zaakceptowanie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji.
  • Złożenie wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Specyfikacji następujących załączników (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
   • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument wystawiony nie wcześniej, niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów,
   • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
   • Dokumentację potwierdzającą, że Wykonawca posiada niezbędne kompetencje i doświadczenie do wykonania zamówienia, bądź dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie wykształcenie i uprawnienia oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń z tego zakresu w postaci wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (kserokopię świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły). Nie należy dołączać wszystkich dokumentów posiadanych przez poszczególnych wykładowców, które nie mają związku z przedmiotem zamówienia) - załącznik nr 3 do Specyfikacji. Należy wskazać wykładowców prowadzących poszczególne tematy zajęć praktycznych i teoretycznych (wykładowcę należy łączyć z tematem zajęć).
   • Dane o doświadczeniu Oferenta w zakresie realizacji szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działania jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 szkoleń współfinansowanych z EFS o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami od poprzednich zamawiających, stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji.
   • Oświadczenie, że Wykonawca zagwarantuje zaplecze techniczne zapewniające prawidłową realizację szkolenia
   • Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomiczno – finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

    Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.
     
 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  • Oferty należy składać w sposób wskazany w Specyfikacji.
  • Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2009 r. o godz. 12.00.
  • Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień wpływu oferty do biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, ul. Świętojańska 16, 06-100 Pułtusk.

 

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest do pobrania
doc Zaproszenie plus Specyfikacja

Z poważaniem

Dyrektor

Janusz Borzyński

W załączeniu specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »