cech_biuro_rachunkowe.jpg
NASZE CELE Drukuj

 

I. Celami Cechu są:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władz i administracji państwowej, sądów, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
 2. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
 3. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
 4. wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu;
 5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle; w szczególności Cech dba o przestrzeganie zasady określonej w §6, ust. 2 niniejszego Statutu.

II. Cech realizuje cele w szczególności poprzez:

 1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej, mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 4. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego wniosków dotyczących wniosków dotyczących usuwania barier rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości na terenie działania Cechu
 5. udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz  przed innymi organami orzekającymi, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych.
 8. rozpatrywanie skarg na działalność członków.
 9. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów.
 10. współdziałanie z jednostkami   naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępnienia członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków.
 11. organizowanie we własnym zakresie, we współpracy z innymi organizacjami lub przez inne uprawnione podmioty – dokształcania członków cechu i zatrudnianych  przez nich pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  pedagogicznych i innych;
 12. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego;
 13. organizowanie we własnym zakresie lub przy pomocy innych uprawnionych organizatorów szkoleń i kursów dokształcających i kwalifikacyjnych, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego osób pobierających  praktyczną naukę zawodu w zakładach członków Cechu;
 14. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych;
 15. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu, a także  dla członków ich rodzin.
 16. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział  przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych i zawodowych, w pracach których uczestniczy rzemiosło i  przedsiębiorczość.
 17. dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowe oceny pracy  wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
 18. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  a. administrowania budynkiem cechu,
  b. wynajmu pomieszczeń w budynku cechu,
  c. udostępniania obiektów cechowych do umieszczania reklam.
  d. prowadzenie Klubu Rzemieślnika
  e. organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów oraz doradztwa.
 19. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej.
 20. zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu do Powiatowej Rady Zatrudnienia;
 21. pełnienie służebnej roli wobec swoich członków.
 22. udzielanie informacji członkom w zakresie finansowo-księgowym i poradnictwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 23. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

     Wykorzystując umowę  siostrzanych miast: Pułtusk i Senica (Słowacja) Cech podjął próbę nawiązania współpracy ze słowackimi przedsiębiorcami reprezentującymi tradycyjne zawody rzemieślnicze oraz  z Zespołem Szkół Zawodowych w Senicy, kształcącym  m.in. fryzjerów, krawców itp.

     Realizując wdrażaną przez Związek Rzemiosła Polskiego inicjatywę, Cech bierze czynny udział w procesie tworzenia struktury powiatowej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych "KARBONA".

     Celem przybliżenia idei funkcjonowania SFP, jak również omówienia zasad przystępowania samorządów terytorialnych i gospodarczych oraz przedsiębiorców do struktur lokalnych-powiatowych funduszu Cech zorganizował spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz: Burmistrz, Starosta, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin, z terenu powiatu pułtuskiego. Na spotkaniu Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował doradca Prezesa ZRP do spraw Samorządowych Funduszy Pożyczkowych – Pan Roman Wojnarowski.