cech_biuro_rachunkowe.jpg
XXVII PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ Drukuj
"Z MARYJĄ BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA"

 Image

 

Miło nam zakomunikować, że organizatorem tegorocznej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasna Górę jest – nasza – Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że w dniu 29 czerwca w Jasnogórskim Sanktuarium nie zabraknie licznej reprezentacji naszego Cechu. Udział sztandaru cechowego w tak ważnym wydarzeniu to nie tylko zaszczyt, ale i obowiązek. Dlatego już teraz prosimy o zarezerwowanie ostatniej niedzieli czerwca na wyjazd do Częstochowy. Pragniemy przypomnieć, że Insygnia Starszyzny Cechowej naszego cechu zostały poświęcone na podczas  XXIII Pielgrzymki w 2004 r. Szczegóły organizacyjne podaliśmy już  Państwu podczas Walnego Zgromadzenia

 

Wszystkich chetnych do wzięcia udziału w Pielgrzymce prosimy o zgłaszanie się do biura Cechu od pon. do  piatku w godz. 7.30 do 15.30 w celu dokonania zapisu i uiszczenia wplaty w wysokości 60,00 zł od osoby. Koszt uczestnictwa wynika z opłaty za wynajem autokaru (Jedziemy wygodnym autokarem marki Mercedes).

 

Wyjazd na Pirelgrzymkę nastąpi w dniu 29 czerwca 2008 r (niedziela) o godz. 4.00. (rano)

Powrót do Pułtuska zaplanowany jest na godz. 19.00 

 

Z uwagi na ograniczona ilość miejsc o udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesiona opłata.

 

* * * * *

Czytaj całość
 
To był dla Cechu rok wykorzystanych szans Drukuj

Dla pułtuskiego rzemiosła był to rok wykorzystanych szans


Materiał zamieszczony w "Tugodniku Pułtuskim" nr 23 (2 czerwca 2008)

27 maja br. obradowało Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Najwyższe forum władzy samorządowej pułtuskiej  organizacji rzemieślniczej dokonało podsumowania działalności za rok ubiegły

i wypracowało program działania na rok 2008.

Image

Czym jest Cech i kogo zrzesza ? – z tym pytaniem zwracamy się do dyrektora biura p. Janusza Borzyńskiego

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku działalnością swoją obejmuje 2 miasta Pułtusk i Nasielsk oraz teren 7 gmin: Gzy, Świercze, Winnica, Pokrzywnica, Obryte, Zatory oraz Pułtusk i Nasielsk. Zasięg ten powoduje, że naszą działalnością obejmujemy powiat pułtuski oraz część powiatu nowodworskiego.

Aktualnie w Cechu zarejestrowanych jest blisko 100 zakładów prowadzących działalność gospodarczą, są to m.in. usługowe i produkcyjne zakłady rzemieślnicze, firmy handlowe, hotele, oraz nasza pułtuska PSS Społem. Należy podkreślić, że aż  65 zakładów prowadzi przygotowanie zawodowe dla pracowników młodocianych.

Od kilku lat Cech pełni funkcję informacji biznesowej dla obecnych i przyszłych podmiotów gospodarczych. Niemal każdego dnia w biurze Cechu można spotkać osoby, które szukają wiarygodnych informacji na tematy związane z zakładaniem własnej działalności oraz wyborem najlepszej formy opodatkowania. Na bieżąco również Cech informuje rodziców młodocianych oraz samych młodocianych o wolnych miejscach do nauki zawodu oraz prawach i obowiązkach takich pracowników.

Image

Ilu uczniów szkoli się w zrzeszonych w Cechu zakładach?

Na dzień dzisiejszy w Cechu zarejestrowanych jest 207 umów uczniowskich. Są to umowy zawarte pomiędzy pracodawcami i pracownikami młodocianymi z terenu powiatu pułtuskiego oraz miasta i gminy Nasielsk. W dalszym ciągu największym zainteresowaniem cieszą się zawody: fryzjer,  mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, piekarz, elektryk. Z zadowoleniem obserwujemy powrót młodzieży do zawodu „murarz”. Należy podkreślić, że Cech w ramach sprawowanego nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego wyposaża uczniów m.in. w dzienniczki praktycznej nauki zawody, zakłady szkolące w programy nauczania oraz wykaz niezbędnej dokumentacji uczniowskiej. Z uwagi na wprowadzony w ub.r. wymóg posiadania przez uczniów w zakładach fryzjerskich główek treningowych, Cech nawiązał kontakt z producentem takich główek. Udało nam się przekonać producenta do przesłania nam wystarczającej ilości kompletów pomocy. Dzięki temu, że firma  zastosowała wobec Cechu przywilej „płatne po sprzedaży”, każdy uczeń w zawodzie „fryzjer” mógł bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów przesyłki zakupić na dogodnych warunkach wymagany komplet treningowy. Praktykę taką zamierzamy powtórzyć również i w tym roku szkolnym.

Image

Jakie macie osiągnięcia w szerzeniu oświaty rzemieślniczej?

Cech korzystając ze współpracy z ZDZ w Ciechanowie oraz Firmą „SEKA” w Warszawie przeszkolił, na pięciu odrębnych dwu i trzydniowych szkoleniach z przepisów BHP i Prawa Pracy i BHP w Budownictwie,120 osobową grupę właścicieli firm oraz pracowników szczebla zarządzającego w tych firmach. Szkolenia te w całości sfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto w ramach realizowanego na terenie Ziemi Pułtuskiej przez Cech, jako instytucji współpracującej” projektu ElaStan, każdy właściciel zakładu mógł skorzystać ze sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, szkoleń promujących elastyczne stanowiska pracy i ochronę kapitału intelektualnego firm.  Na szczególne podkreślenie zasługuje pomoc Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pułtusku, dzięki której w ramach wykładów Rzemieślniczej Akademii Umiejętności właściciele zakładów lub ich księgowi uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przepisów prawa podatkowego. Szkolenia te przygotowywane przez cały zespół ekspertów naszego Urzędu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ogromnie ważnym wydarzeniem było podjęta wspólnie z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie inicjatywa oświatowa w której wzięli udział przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego – Dyrektor Zespołu Oświaty Pan Maciej Pruszyński oraz zastępca Dyrektora Pani Jolanta Kosakowska. W części poświęconej dokumentacji na dofinansowanie kosztów kształcenia wzięli udział wójtowie lub pracownicy merytoryczni gmin.  Oświata rzemieślnicza to również nabywanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Image

W omawianym okresie z terenu Cechu 50 osób przystąpiło do egzaminu czeladniczego, a 15 rzemieślników zdało egzamin mistrzowski. Dane te mogą być większe, gdyż część osób składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu bezpośrednio w Izbie, stąd nie zawsze mamy możliwość odnotowania tego faktu. Istotnym elementem naszej działalności na rzecz środowiska branżowego jest pomoc rzemieślnikom z branży motoryzacyjnej. W ubiegłym roku Cech zakupił licencję programu AUDATEX, dzięki czemu zakłady wykonujące naprawy powypadkowe mogą sporządzać w oparciu o ten program swoje kosztorysy. Z zadowoleniem mogę powiedzieć, że z tej możliwości korzysta coraz więcej zakładów, o czym świadczy ilość sporządzonych kalkulacji. Dlatego apeluję do wszystkich zakładów branży motoryzacyjnej o szerokie korzystanie z tego naszego wspólnego dobra. Koszt tej usługi ustala administrator programu i na dzień dzisiejszy wynosi 10 Euro za kalkulację.

Image

Jakie zadania czekają Cech na najbliższą i dalszą przyszłość?

W dalszym ciągu będziemy zwracać baczną uwagę na utrzymanie ścisłej więzi ze zrzeszonymi w Cechu członkami i udzielaniem im pomocy w rozwiązaniu trudnych problemów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Będziemy, w miarę naszych możliwości ,prowadzić na bieżąco doradztwo prawno-ekonomiczne, doradztwo i nadzór w zakresie szkolenia zawodowego uczniów i doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów bhp w zakładach pracy. Uznajemy za bezwzględnie konieczne utrzymywanie ścisłych kontaktów ze szkołami zawodowymi, w których realizują obowiązek dokształcania pracownicy młodociani, zatrudniania w celu przygotowania zawodowego w zakładach zrzeszonych w Cechu oraz wszystkimi szkołami gimnazjalnymi z terenu naszego działania.

Image

Działaniem na najbliższą przyszłość jest udział naszego Cechu w XXVII  Pielgrzymce  Rzemiosła  Polskiego – Z  Maryją  bądźmy uczniami Chrystusa  –  Jasna Góra 29 czerwca  2008r. Miło nam zakomunikować, że organizatorem tegorocznej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasna Górę jest – nasza – Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że w dniu 29 czerwca w Jasnogórskim Sanktuarium nie zabraknie licznej reprezentacji naszego Cechu. Udział sztandaru cechowego w tak ważnym wydarzeniu to nie tylko zaszczyt, ale i obowiązek. Pragniemy przypomnieć, że Insygnia Starszyzny Cechowej naszego Cechu zostały poświęcone  podczas XXIII Pielgrzymki w 2004 r. Członków naszego Cechu informowaliśmy poprzez nasz biuletyn że „Dom Rzemiosła” w Pułtusku ma już 60 lat. Szacowny Jubilat odczuwa skutki swojego wieku, co widać na mocno zniszczonej elewacji. Z tego też powodu zamiast uroczystości jubileuszowych zamierzamy jeszcze w tym roku odnowić nasz Dom. Poza nową elewacją potrzebne są nowe obróbki blacharskie oraz naprawa dachu. Pragnę zaznaczyć, że z dobrowolnych wpłat od członków Cechu uzyskaliśmy już kwotę 4524,00 zł. Niestety jest to zaledwie 10% potrzeb. Jesteśmy przekonani, że Środowisko Rzemieślnicze i tym razem nie pozostanie obojętne na apel Cechu.

Dziękuję za rozmowę. (JK)

Image

Obradom Walnego Zgromadzenia przysłuchiwali się zaproszeni  goście: burmistrz miasta Pułtuska Wojciech Dębski, Starosta Powiatu Pułtuskiego Andrzej Dolecki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk Tadeusz Nalewajk, Dyrektor Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie Zdzisław Łapiński.

W słowach skierowanych do uczestników obrad burmistrz Wojciech Dębski potwierdził wolę współdziałania z Cechem w rozwiązywaniu problemów istotnych dla środowiska MŚP Ziemi Pułtuskiej. Sprawdzoną w działaniu formą takiego współdziałania były „spotkania czwartkowe” parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów i prezesów instytucji działających „na styku” z rzemiosłem, z rzemieślnikami, przedsiębiorcami i kupcami funkcjonującymi na terenie działania  Cechu. Odpowiadając na apel Cechu burmistrz Dębski zadeklarował powrót do spotkań w możliwie najbliższym czasie.

Image

Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk Tadeusz Nalewajk zadeklarował wolę współdziałania z władzami Cechu, co ma zaowocować rychłym  spotkaniem „na szczycie” statutowych władz Cechu z władzami Nasielska. Z zadowoleniem stwierdzam – powiedział Tadeusz Nalewajk – że poza sądami i prokuraturą mamy jeszcze inną instytucję, która łączy Nasielsk z Pułtuskiem. Tą instytucją jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku i trzeba pilnie nawiązać partnerską współpracę władz samorządowych Nasielska z pułtuskim Cechem.

Image

Z dziennikarskiego obowiązku dodam, że walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu cechu. Ponadto zebrani dokonali wyboru nowego przewodniczącego Sądu Cechowego, którym został mistrz stolarski z Nasielska Marek Ostrowski. W ten sposób Marek Ostrowski zajął miejsce po zmarłym w dniu 15 maja poprzednim przewodniczącym Sądu – seniorze pułtuskiego rzemiosła Walentym Zarębie.

Tekst Jarosław Kopeć

Zdjęcia - Janusz Borzyński

 
Walne Zgromadzenie Członków Cechu Drukuj

    Zgodnie z §24 pkt.1 i §32 pkt.3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku Zarząd Cechu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które odbędzie się w dniu 27 maja 2008r (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Domu Rzemiosła w Pułtusku  przy ul. Świętojańskiej 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad.
 3. Wybór: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Powołanie komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności obrad Walnego Zgromadzenia.
 8. Sprawozdania z działalności organów statutowych Cechu za rok 2007:
  • Zarządu
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Cechowego
 9. Sprawozdanie finansowe Cechu za rok 2007.
 10. Plan finansowy Cechu na rok 2008.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i planami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Przyjęcia sprawozdania Zarządu Cechu za rok 2007.
  • Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2007.
  • Przyjęcia sprawozdania Sądu Cechowego za rok 2007.
  • Przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2007.
  • Przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2007.
  • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2007.
  • Przyjęcia planu finansowego na rok 2008.
  • Przyjęcia wysokości składki cechowej na rok 2008.
  • Przyjęcia wysokości składki na fundusz czynów na rok 2008.
  • Przyjęcia wysokości składki na fundusz Kasy Pogrzebowej oraz świadczeń Kasy w roku 2008.
  • Podjęcie uchwał zaproponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
  • Zapytania i wolne wnioski.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    Jednocześnie informujemy, iż materiały Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu w biurze Cechu w godz. 8.00-15.00 Zarząd Cechu zawiadamia, iż w razie braku wymaganej liczby obecnych Członków, Walne Zgromadzenie Członków Cechu odbędzie się w następnym terminie, również w dniu 27 maja 2008 r. o godz. 18.00. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na ilość członków uczestniczących w obradach.

Za Zarząd

Starszy Cechu
/-/ Jerzy Załoga

Pułtusk, dn. 12.05.2008r.

 
Z żalem żegnamy Seniora Rzemiosła Ziemi Pułtuskiej Drukuj

 

 

"Zamiast śmierci racz z uśmiechem przyjąć

Panie

pod Twe stopy

życie moje jak różaniec..."

 

ks. Jan Twardowski


 

15 maja 2008 r. w Pułtusku zmarł Senior Pułtuskiego Rzemiosła – mistrz w rzemiośle „krawiectwo” Kol. Walenty Zaręba.


     Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  nagle zmarłego naszego drogiego Przyjaciela i Kolegę

ŚP. Walentego Zarębę, aktywnego działacza samorządu rzemieślniczego, wieloletniego Prezesa Sądu Cechowego Cechu Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorczości w Pułtusku

     Odszedł nasz dobry Przyjaciel, wspaniały Kolega, doświadczony i zasłużony Rzemieślnik, który ponad 65 lata życia poświęcił pracy na rzecz pułtuskiego rzemiosła i naszej organizacji cechowej.

     Swoją nienaganną postawą, uczciwym i rzetelnym podejściem do pracy oraz rzadko spotykanym zaangażowaniem społecznym trwale wpisał się na karty rzemiosła Ziemi Pułtuskiej.

     Żegnamy Człowieka prawego, szlachetnego, skromnego i życzliwego, szanowanego przez samorząd pułtuskiego rzemiosła i pracowników Cechu

     Jego śmierć jest dla nas wszystkich ogromną stratą. Łączymy się w bólu i smutku z Rodziną Zmarłego.

 

Zarząd Cechu, Dyrektor Biura oraz Pracownicy

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

Czytaj całość
 
Wielkanoc 2008 Drukuj

Na stole święcone, a obok baranek,

Koszyczek pełny barwnych pisanek

I tak znamienne w polskim krajobrazie

W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.

 

Wielkanoc 2008

 

Zielony barwinek, fiołki i żonkile

Barwami stroją uroczyste chwile.

W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,

Gdy Wielkanocne na stole śniadanie.

 

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 

Życzy

Cech Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorczości w Pułtusku

 

 

Dyrektor Cechu                                        Starszy Cechu

Janusz Borzyński                                     Jerzy Załoga

 

 Pułtusk, Wielkanoc 2008

Image

 

* * * * *

 
Bezpłatne szkolenia obsługi komputera! Word i Excel bez tajemnic! Drukuj

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia z obsługi komputera.

Szkolenia odbywać się będą w e-Centrum Telepracy w Pułtusku, Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2. w grupach 10-osobowych.

Ilość miejsc ograniczona, a o umieszczeniu na liście słuchaczy decyduje kolejność zgłoszenia,

zgłoszenia przyjmuje kierownictwo e-Centrum Telepracy w Pułtusku:

tel. (023) 692-42-13; (022) 471-35-80; (022) 471-35-83

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , www.ecentrumtelepracy.pl

oraz

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku,

ul. Świętojańska 16. Tel. (023) 692-25-02

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , www.crrip.pl

 

     Microsoft Office Word 2003 jest programem dającym szerokie możliwości redagowania tekstu, ułatwiającym nawet osobom początkującym opracowywanie poprawnie wyglądających dokumentów. dzięki wbudowanemu automatycznemu rozpoznawaniu typowych fragmentów tekstu (np. tytuły lub listy numerowane) i stosowaniu do nich standaryzowanych formatów. Oprócz tego ma rozbudowane funkcje edytorskie, które umożliwiają bardziej skomplikowany skład tekstów z uwzględ¬nieniem obsługi grafiki takiej jak rysunki czy diagramy, tworzenia formularzy, podpisów, odsyłaczy, skorowidzów i spisów, jak również generowania korespondencji seryjnej. Bardziej zaawansowana znajomość programu Word 2003 umożliwia na przyśpieszenie edycją i formatowaniem tekstu, np. wstawianie i formatowanie tabeli, rysunków wykresów, automatyczne adresowanie korespondencji, obliczenia w tabeli itp.

     Excel jest przedstawicielem programów, które nazywamy programami arkusza kalkulacyjnego. Służą one do przeprowadzania różnych obliczeń na dużej ilości danych liczbowych, przeważnie ale niekoniecznie o charakterze finansowym.

     Możliwości Excela są ogromne i nawet najbardziej zaawansowani użytkownicy nie znają ich wszystkich. W tym kursie nauczymy Cię najbardziej podstawowych umiejętności. Jedną z nich będzie umiejętność szukania dalszych informacji. Nie ma potrzeby uczenia się dużej ilości funkcji Excela „na wyrost". Większość z nich nigdy nie będzie Ci potrzebna. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że Excel potrafi znacznie więcej, niż pokażemy na tym kursie i w razie potrzeby, może Ci ułatwić pracę na wiele innych sposobów.

 

     Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

* * * * *

 
Rusza Dzień Otwarty e-Centrum Telepracy w Pułtusku Drukuj

 

W imieniu Firmy Procesy Inwestycyjne - administratora Projektu Elastan,

ODKT RS NOT - partnera projektu,

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusk - instytucji współpracującej.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Dniu Otwartym
e-Centrum Telepracy w Pułtusku
w e-Centrum Telepracy w Pułtusku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2

 

2 lutego (sobota) 2008 r.,  w godzinach 10.00 - 16.00

 

DNI OTWARTE 

Czytaj całość
 
Rzemieślnicza Akademia Umiejętności Drukuj

Rzemieślnicza Akademia Umiejętności
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

Wykład VII - Firma, a podatki

 • Termin wykładu: 17 stycznia 2008r. czwartek
 • Rozpoczęcie: godz. 10.00;  przewidywane zakończenie, godz. 14.00
  Miejsce wykładu: Sala konferencyjno-szkoleniowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, ul. Świętojańska 16 (I piętro)
 • Temat wykładu: "Firma, a podatki " instytucja prowadząca: Urząd Skarbowy w Pułtusku

Jak prawidłowo rozliczać VAT w 2008 r.
Nowelizacja ustawy VAT w 2008 r. i wybrane zagadnienia prawidłowego rozliczania podatku VAT

 • Uczestnicy seminarium poznają zmiany w VAT, które obowiązują od 1.01.2008 r. Zostaną omówione zmiany w przepisach wraz z ich praktycznymi konsekwencjami. Zostaną również omówione zagadnienia, które w 2007 r. sprawiały najwięcej kłopotów osobom rozliczającym VAT. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom prawidłowo stosować przepisy o VAT w 2008 r.
  Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych - teoria i praktyka
 • Celem wykładu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych i zagadnień z nimi związanych. Zdobyte informacje pozwolą na sprawne poruszanie się w skomplikowanej problematyce środków trwałych. Wykład pozwoli także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie dotyczącym ewidencjonowania, wyceny i amortyzowania środków trwałych.

 Podczas wykładu zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • Definicje środków trwałych oraz różnice definicyjne wynikające z różnych ustaw
 • Klasyfikacja środków trwałych
 • Środki trwałe własne i obce
 • Amortyzacja i umorzenie
 • Kontrola podatkowa - zanim będzie za późno
 • Praktyczne aspekty kontroli podatkowej

    Przedmiotem szkolenia będzie analiza obecnego stanu prawnego i faktycznego w zakresie wszczynania, prowadzenia i zakończenia procedur kontrolnych i sprawdzających. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami dotyczącymi zasad prowadzenia kontroli podatkowej, praw i obowiązków stron, podstawowych technik i praktyki kontroli oraz właściwego postępowania po rozstrzygnięciach organów kontrolnych. Uczestnicy seminarium dowiedzą się również, jak przygotować się do kontroli, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów oraz na co zwracają uwagę pracownicy organów kontrolnych
Inwentaryzacja środków trwałych -  Obowiązek i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

 • Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień wynikających z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, poznanie zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzenia spisu z natury, ustalenie Uczestnicy szkolenia dzięki uzyskanym informacjom będą mogli w sposób rzetelny i sprawny przeprowadzić inwentaryzację, rozliczyć spis majątku trwałego.
  Ponadto: w trakcie seminarium zostaną omówione dodatkowe zagadnienia w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za 2007 rok z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń oraz nowe informacje dotyczące obowiązku rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.

Przypominamy, iż seminarium zostanie przeprowadzone w formie wykładów, z możliwością zadawania pytań w jego trakcie oraz dyskusji z udziałem uczestników.

Suplement: e-Centrum Telepracy w Pułtusku – bezpłatne miejsce pracy dla Przedsiębiorcy
                  lub oddelegowanego pracownika

Patronat prasowy: „Tygodnik Pułtuski”
Udział seminarium jest bezpłatny. Przedsiębiorców nie zrzeszonych w naszym Cechu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w seminarium, co pozwoli nam przygotować wystarczająca ilość miejsc na Sali.
Zgłoszenia osobiście w biurze Cechu lub: tel. 023 692 25 02;  e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
CRRiP W PUŁTUSKU Drukuj

Siedziba Cechu
 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Świętojańska 16; tel./fax. (23) 692-25-02

     Pułtuski Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości zrzesza ponad 80 zakładów reprezentujących ponad 20 branż. Ma ponad 660 letnią tradycję rzemieślniczą. Oferuje pomoc niezbędna każdemu przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia własnej firmy.

     Oferujemy Państwu pełen zakres usług w stosunku do zrzeszonych w naszym Cechu zakładów.

 • Poradnictwo z zakresu sporządzania wniosków o dotacje ze środków pozarządowych (fundusze strukturalne),
 • Spisywanie umów o naukę zawodu oraz nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem tej nauki,
 • Kompletowanie wniosków do egzaminów czeladniczych, mistrzowskich,
 • Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • Sporządzanie wniosków za refundacje wynagrodzeń uczniów,
 • Organizowanie spotkań na zebraniach sekcji branżowych w celu wymiany doświadczeń,
 • Udzielanie informacji o usługach i produkcji świadczonej przez członków Cechu,
 • Wspólna reprezentacja na targach krajowych i zagranicznych,
 • Występowanie w imieniu członków Cechu w obronie ich interesów przed organami władzy państwowej,
 • Prowadzenie postępowania mediacyjnego w przypadkach wystąpienia ewentualnych sporów, gdy stroną jest rzemieślnik,
 • Reklama na cechowej stronie internetowej oraz publikacjach i wydawnictwach Cechu.

     Warto pamiętać, że przystępując do naszej organizacji otrzymacie Państwo możliwość posługiwania się znakiem rzemiosła, co podniesie Waszą wiarygodność oraz prestiż w stosunku do przyszłych kontrahentów.

 

* * * * *

 
Poznajemy zawody Drukuj

W cyku tym przedstawimy najczęściej wykonywane zawody.

 

 

 

 

 

- murarz

 

Image 

 

- piekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 30